privacy

Graffiti vzw vindt het respect voor en het correct omgaan met privacygegevens belangrijk. Dit schept vertrouwen tussen onze organisatie, onze medewerkers , onze partners en al wie ons steunt. We baseren ons beleid op de Europese regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens (AVG/GDPR).

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die je aan ons en onze medewerkers verstrekt via de website www.graffitivzw.be, via e-mail, telefonisch, via sociale media, per brief of via formulieren.

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee iemand direct of indirect te identificeren is: naam, voornaam, foto's, e-mailadressen, woonplaats, telefoonnummers  die wij van je vragen, of die je vrijwillig aan ons overmaakt.

De webhostingprovider van onze website (www.volta.be) logt binnen de wettelijke mogelijkheden en verplichtingen met het oog op beveiliging en technische verwerking de IP-adressen, verbindingsgegevens, typen en versies van gebruikte internetbrowsers, typen en versies van browser-plug-ins, besturingssystemen en platforms en gegevens over het navigatiepad.

De mailinglijstbeheerder van onze nieuwsbrief (www.mailchimp.be) logt binnen de wettelijke mogelijkheden en verplichtingen met het oog op beveiliging en technische verwerking en voor de optimalisatie van de mailings en de statistische verwerking ervan, de IP-adressen, verbindingsgegevens, typen en versies van gebruikte mailclients, besturingssystemen en platforms en gegevens over het navigatiepad.

De gegevens die we verzamelen dienen enkel onze werking, met het oog op het verspreiden van informatie en het organiseren van activiteiten binnen het maatschappelijk doel van Graffiti vzw.

De gegevens die je ons verstrekt gebruiken we enkel voor de doeleinden waarvoor je ze ons geeft, en houden we niet langer bij dan noodzakelijk voor de realisatie of uitoefening daarvan (klantenrelatie, vrijwiliger...)

Voor de mailinglijst en de nieuwsbrief registreren wij uw e-mailadres, naam, voornaam en reden van inschrijven (doelgroep). Deze gegevens gebruiken we enkel voor het verzenden en optimaliseren van de elektronische nieuwsbrief en geven we onder geen enkel beding aan derden door. Als je je schrapt van de mailinglijst, ben je ook effectief geschrapt en niet op een alternatieve lijst bijgehouden, tenzij je je gegevens ook voor een ander doel heeft opgegeven.

De gegevens die de webhostingprovider (www.volta.be) binnen het wettelijk kader en de wettelijke termijnen verzamelt, gebruiken we niet voor de werking. In geval van cybercriminaliteit kunnen ze wel gebruikt worden ter identificatie van de verantwoordelijken.

Gegevens die je via info@graffitivzw.be, of aan ons via sociale media doorstuurt, gebruiken we voor de doeleinden die je aangeeft in de betreffende mail of berichten. Deze gegevens kunnen we wel doorgeven aan individuele medewerkers en aan derden, zoals partners, als dit vereist is voor de opvolging van het voorziene doel. Graffiti vzw kan je contactgegevens wel gebruiken om je uit te nodigen om je in te schrijven op onze nieuwsbrief en mailinglijst.

We maken regelmatig foto's en filmpjes op activiteiten en het publieke domein dat binnen de doelstelling van onze organisatie valt. We publiceren regelmatig foto's en filmpjes van die aard in onze publicaties.

Contactgegevens van persorganen en journalisten en gegevens, incluis foto's van politici, kunstenaars en andere publieke figuren en organen beschouwen we als publiek domein en vallen buiten het toepassingsgebied van deze privacyafspraken.

4.1 De persoonlijke gegevens worden niet ruimer verspreid dan strikt noodzakelijk voor de voorziene doeleinden. Alle medewerkers en verantwoordelijken die met de persoonlijke gegevens omgaan zijn geïnformeerd over deze privacyverklaring en verbinden er zich toe deze strikt na te leven.

4.2 De emailadressen van mailinglijst en de nieuwsbrief zijn enkel toegankelijk voor de beheerder van de nieuwsbrief en de adressenlijst, de webbeheerder, de administratief en financieel verantwoordelijke en indien nodig de verantwoordelijke inzake privacybescherming.

4.3 E-mails aan het adres info@graffitivzw.be, worden automatisch doorgestuurd naar de woordvoerder van Graffiti vzw, de webbeheerder van de website www.graffitivzw.be, de administratief en financieel verantwoordelijk, de beheerder van de nieuwsbrief en de verantwoordelijke inzake privacybescherming.

4.4 E-mails aan het adres privacy@graffitivzw.be worden automatisch doorgestuurd naar de webbeheerder van de website www.graffitivzw;be, de administratief en financieel verantwoordelijke en de verantwoordelijke inzake privacybescherming.

Je kan bezwaar maken tegen elke vorm van verwerking van je gegevens, hetzij op het moment dat we je gegevens verzamelen of door later contact met ons op te nemen (recht van bezwaar).

Je kan ons vragen om de verwerking van je persoonlijke gegevens te beperken; als je de juistheid van je gegevens betwist, indien je meent dat de verwerking van deze gegevens onwettig is en je de verwerking wil beperken in plaats van je gegevens te verwijderen.

Je kan ons vragen om je alle persoonlijke gegevens te verstrekken die we van je hebben (toegangsrecht) om te controleren of ze juist zijn en ze te laten corrigeren (recht op rectificatie) of te verwijderen (recht op verwijdering).

Voordat we op je een van bovenstaande vragen reageren, kunnen we je vragen je identiteit te bewijzen en ons meer informatie te verstrekken. We doen ons best om zo snel als mogelijk en binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen de wettelijke termijnen je vragen in te willigen.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of je persoonlijke gegevens, neem dan contact op:

  • door ons een e-mail naar privacy@graffitivzw.be
  • door ons een brief te sturen naar Graffiti vzw, t.a.v. Angelique Vandevenne, Dampoortstraat 84, 9000 Gent.
  • door ons te telefoneren op het nummer 09 233 79 86

Deze privacyverklaring is de meest recente versie en treedt in werking op 15.05.2019

Het gebruik van de website www.graffitivzw.be, de e-mailadressen info@graffitivzw.ben en privacy@graffitivzw.be, de deelname aan de activiteiten van Graffiti vzw vanaf deze datum houdt in dat u deze privacyverklaring erkent en aanvaardt. Als je om welke reden dan ook deze verklaring niet aanvaardt, bent u vrij om zich te onthouden van contacten en activiteiten.

We behouden het recht om dit privacybeleid op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht vanaf het moment van publicatie van het nieuwe gedateerde privacybeleid. Wijziging van onze privacyverklaring melden we op de website www.graffitivzw.be.